Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës
Aplikacion për akreditimin të aktiviteteve profesionale nga EVP

Emri i Aktivitetit:

Emri i Aplikuesit

TelNo

Mob

Email

Lloji

Tjera(shpjegim):

Vendi i aktivitetit:
Data e aktivitetit:

Grupi profesional:

Kohëzgjatja:

Numri maksimal i pjesëmarrësve:

Programi i hollësishëm i aktivitetit (objektivat, përmbajtja, metodologjia, orari, etj.)

Dobia e pritur

Relevanca për politikën shëndetësore

CV-të e ligjëruesve

Për ligjeruesit vendor dhe ndërkombtar kopjen e diplomes si dhe informata shtesë lidhur me aritjen specifike përmes së ciles mendojn të organizojn aktivitetin.

• Të dhëna për web – faqe burimore kredibile ku mund të informohemi për ligjeruesin dhe trajnimin

Dëshmin e pagesës së taksës administrative në xhirollogarinë e OFTK-ës

KEVP ka të drejtë për kërkim të dokumentave shtesë

TERMAT E REFERENCES

Prezentimi i aktivitetit:

Qëllimi i aktivitetit:

Kohëzgjatja:

Buxheti::

Benificionet e pritura:

a) Për stafin:

b) Qendrën:

c) Vendin:

c) Vendin:

Dklaratë Unë, I lartëshenuari me të dhënat profesionale, e plotësoj këtë formular për antarësim për të përmbushur detyrimin ligjor për antrasim në Odën e Fizioterapeutëve të Kosovës, në pajtim me dispozitat e Nenit 8 të ligjit 04 / L - 150 për Odat Pofesionistëve shëndetësor. Po ashtu deklaroj nën përgjëgjsinë time civile dhe penale se të dhënat e shënuara më lartë janë autentike dhe për deklarimin e tillë kam përgjegjësi eksluzivisht personale.